Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিএফ

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj  Avh&nv/2013 Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

1bs IhvW©

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

MÖvg

 1.  

Avqkv wewe

g„Z Avbmvi gvwS

 

wewewPwb

 1.  

‡nv‡mb dwKi

Gwmb dwKi

dzjei“

 

 1.  

GKjvm dwKi

Gwmb dwKi

dzjei“

 

 1.  

mvBehvb wewe

dzjLv dwKi

 

 

 1.  

Avbmvi Avjx dwKi

g„Z Avt A‡n` dwKi

 

 

 1.  

Kvjvg dwKi

Avbmvi Avjx dwKi

 

 

 1.  

Znwgbv †eMg

Avt AvwRR

 

 

 1.  

i“by †eMg

wg›Uz

 

 

 1.  

Av‡°j Avjx dwKi

g„Z Avt A‡n` dwKi

 

 

 1.  

AvZe Avjx nvs

g„Z Bqvwmb nvs

 

 

 1.  

Kwei nvIjv`vi

kvnAvjg dwKi

 

 

 1.  

D¾j nvIjv`vi

Øxb Bmjvg

 

 

 1.  

‡n‡jbv †eMg

g„Z dvi“K

 

 

 1.  

Avjx Pvb

g„Z nv‡mg nvRx

 

 

 1.  

Avt AvwRR nvIjv`vi

g„Z weµg Avjx

 

 

 1.  

Avt gbœvb nvIjv`vi

g„Z ‡g¤^vi Avjx

 

 

 1.  

nvwbd nvIjv`vi

g„Z †g¤^vi Avjx

 

 

 1.  

nv‡mg nvIjv`vi

g„Z Kvgvj DwÏb

g„Z nv‡Riv †eMg

 

 1.  

GmKv›`vi nvIjv`vi

g„Z Kvgvj DwÏb

g„Z nv‡Ri †eMg

 

 1.  

ev`mv nvIjv`vi

‰Zqe Avjx

Wvwjg

 

 1.  

Rvgvj wmK`vi

g„Z gv‡jK wmK`vi

 

 

 1.  

cvifxb †eMg

myjZvb g„av

 

 

 1.  

i“¯‘g Avjx

g„Z dzj Lvb

g„Z P›`ª fvby

 

 1.  

Avqbe wewe

AveRvj

g„Z m~h©fvby

 

 1.  

i“by †eMg

dwi` nvIj`vi

 

 

 1.  

‡mwjg nvIjv`vi

AvqbwÏb

wiwRqv †eMg

 

 1.  

Rwmg nvIjv`vi

Avt gv‡jK

 

 

 1.  

Lwjj nvIjv`vi

g„Z mv‡ne Avjx

 

 

 1.  

‡mvnive nvIjv`vi

g„Z Rqjvb nvIjv`vi

 

 

 1.  

‡ej­vj nvIjv`vi

Avt gwR` nvIjv`vi

‡mgvjv

 

 1.  

kvg‡mi g„av

g„Z Avg‡R` g„av

 

 

 1.  

ikbv †eMg

Rs †mi Avjx

 

 

 1.  

‡Qvnivd g„av

g„Z AvmgZ Avjx

 

 

 1.  

‡iv‡Kqv †eMg

g„Z Q‡jgvb KvwR

 

 

 1.  

nvwKg Lvb

g„Z AvwRg Lvb

 

 

 1.  

RR Avjx

g„Z g‡dR DwÏb

 

 

 1.  

i“by †eMg

g„Z gyb myi

 

 

 1.  

eKdzj †eMg

g„Z dR‡j Avjx

 

 

 1.  

Rqbvj divwR

g„Z †gvm‡jg dwKi

g„Z Pvbei“

 

 1.  

AvKwjgv †eMg

g„Z BDbym dwKi

 

 

 1.  

ivwk`v †eMg

‡`‡jvqvi nvIjv`vi

 

 

 1.  

Rvnvw½i wgbv

g„Z Av`g Avjx

 

 

 1.  

byi wgqv

g„Z †nv‡mb gymywj­

 

 

 1.  

‡mvbv wgqv

Avwgbv

 

 

 1.  

Lvw`Rv †eMg

g„Z wd‡ivR nvIjv`vi

 

 

 1.  

gwbi nvIjv`vi

gwRei nvIjv`vi

 

 

 1.  

AvKwjgv

g„Z mvg‡Qi

 

 

 1.  

Rwjj nvIjv`vi

‡gŠ‡R Avjx

 

 

 1.  

Kwig nvIjv`vi

g„Z nv‡Pb DwÏb

 

 

 1.  

mviwgb †eMg

g„Z Ave`yi nvs

 

 

 

 

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013 Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

1bs IhvW©

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

MÖvg

 1.  

iwk` g„av

Kv‡Rg Avjx

 

wewewPwb

 1.  

Avjx nvs

g„Z nvwR KzÏym

 

 

 1.  

`wjj DwÏb

g„Z †KZve Avjx

dzjei“

 

 1.  

Avt iwk`

g„Z g‡qR DwÏb

 

 

 1.  

i“ûj Avwgb

Pvb wgqv

 

 

 1.  

BDmye Avjx Lvb

g„Z Rvgvj Lvb

 

 

 1.  

‡gvmv‡id Lvb

g„Z `yjy Lvb

 

 

 1.  

Avt iwng Lvb

Kv‡`i Lvb

 

 

 1.  

‡gvkv‡id Lvb

g„Z `jy Lvb

 

 

 1.  

cvi“j †eMg

eveyj Lvb

 

 

 1.  

Rvnvw½i Lvb

nvwKg Lvb

 

 

 1.  

‡Qvnivd Lvb

‡mKv›`vi Lvb

 

 

 1.  

Avkªve Avjx

g„Z Av`g Avjx

 

 

 1.  

i“¯‘g Lvb

g„Z Avt Lvb

 

 

 1.  

Av‡°j Avjx

g„Z Av`g Avjx

 

 

 1.  

Rw¤^jv †eMg

g„Z Kv‡`i Lwjdv

 

 

 1.  

wbRvg Lvb

g„Z byi †gvnv¤§`

 

 

 1.  

nvwbd Lvb

g„Z byi †gvnv¤§`

 

 

 1.  

wicb

Avt iwk`

 

 

 1.  

gyQv †gvj­v

g„Z †gv³vi †gvj­v

 

 

 1.  

‡nv‡mb divwR

g„Z Kv‡mg divwR

 

 

 1.  

Avt nvwKg nvs

g„Z nRiZ Avjx

 

 

 1.  

mi“evjx nvs

nv‡gR DwÏb

 

 

 1.  

Av‡gbv †eMg

g„Z †gvK‡jP Lvb

 

 

 1.  

Avcb Lvb

‡gvK‡jP Lvb

 

 

 1.  

BDmye Avjx nvs

g„Z Mwb nvs

 

 

 1.  

Lvw`Rv †eMg

BDbym gywÝ

 

 

 1.  

Lv‡jK nvIj`vi

Revb Avjx

 

 

 1.  

QËvi Lvb

ZRy Lvb

 

 

 1.  

wicb Lvb

Ave`yj Lvb

 

 

 1.  

nvwjgv

‡gvK‡jP Lvb

 

 

 1.  

dvi“K nvs

Avjx gwÏb

 

 

 1.  

byi“j nK

Avjx gwÏb

 

 

 1.  

myjZvb nvs

‡`b‡Qi Avjx

 

 

 1.  

‡iby †eMg

g„Z †KZve Avj x

 

 

 1.  

i“weqv †eMg

g„Z Avt gv‡jK

 

 

 1.  

‡dviKvb

g„Z Kv‡Rg Avjx

 

 

 1.  

gwRei nvIjv`vi

Zvb‡Ri Avjx

 

 

 1.  

Zvb‡Ri gymywj­

g„Z Av‡dRDwÏb

 

 

 1.  

wjU&b g„av

Kv‡`i g„av

 

 

 1.  

Rvgvj wmK`vi

wgjy wmK`vi

 

 

 1.  

Av‡bP wmK`vi

Rjdz nvwR

 

 

 1.  

Awmg wgqv

gn¤§` wgqv

mv‡jnv †eMg

 

 1.  

gwbiv †eMg

byi“j Bmjvg

 

 

 1.  

eRjy wkK`vi

g„Z gwR` wmK`vi

 

 

 1.  

AvRvi nvs

g„Z AvmgZ Avjx

g„Z wiwRqv

 

 1.  

mvnRvnvb

g„Z Ave`yj

myivZb wewe

 

 1.  

gvmy` wkK`vi

Rjdz wmK`vi

 

 

 1.  

Avt AvwRR

BqvKze Avjx

 

 

 1.  

nvwee

Avt gwR`

 

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

1bs IhvW©

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

MÖvg

 

 1.  

wbivÄb nvs

g„Z bUei

wewewPwb

 

 1.  

ax‡ib kxj

g„Z bvivqb kxj

wewewPwb

 

 1.  

bwb ‡Mvcvj

g„Z we‡k¦k¦i

wewewPwb

 

 1.  

iwe›`ª nvIjv`vi

iv‡ak¨vg

wewewPwb

 

 1.  

ax‡ib kxj

g„Z bvi vqb kxj

wewewPwb

 

 1.  

‡Mv‡bk kxj

g„Z wbKzÄ kxj

wewewPwb

 

 1.  

Avb‡Ri Avjx Lvb

g›Uz Lvb

wewewPwb

 

 1.  

‡nv‡mb Avjx

‡gv¯—vdv DwÏb

wewewPwb

 

 1.  

Qvjvg g„av

AwRgwÏb g„av

wewewPwb

 

 1.  

wgRvb nvIjv`vi

nvwdRyi ingvb

wewewPwb

 

 1.  

bvwmgv

Rvnvw½i

wewewPwb

 

 1.  

Rvnvw½i

‡nv‡mb gymywj­

wewewPwb

 

 1.  

wgRvb

QËvi

wewewPwb

 

 1.  

‡ki Avjx

Rni Avjx

wewewPwb

 

 1.  

‡Qvevnvb

‡gvmvK Avjx

wewewPwb

 

 1.  

kvwš— Kv¤úy

‡iwRb Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

gwZ †Mv‡gR

‡mv‡dR †Mv‡gR

wewewPwb

 

 1.  

G¨vM‡bQ †Mv‡gR

d«vbwmm †Mv‡gR

wewewPwb

 

 1.  

kvwš— †Mv‡gR

wcKU †Mv‡gR

wewewPwb

 

 1.  

AvjgvU g„av

wkixb g„av

wewewPwb

 

 1.  

Kvbb Kv¤úy

‡igb Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

‡fwPb Kv¤úy

bi‡gb Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

Rv‡iwc †Mv‡gR

G›Uwb †Mv‡gR

wewewPwb

 

 1.  

wQëz Kv¤úy

wdwiwW Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

‡g‡Kj Kv¤úy

‡Rigvb Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

‡cÖwÎK K¤úy

‡iRgvb Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

ivwdqvj Kv¤úy

jyKvm Kv¤úy

wewewPwb

 

 1.  

‡`b‡Qi †kL

G‡jg DwÏb †kL

wewewPwb

 

 1.  

`yjvj †kK

Av`g Avjx

wewewPwb

 

 1.  

jvwK

‡gvkv‡id

wewewPwb

 

 1.  

GjvwP fvby

AvZvnvi

wewewPwb

 

 1.  

nv‡Riv

AvKei

wewewPwb

 

 1.  

‡iby †eMg

nv‡kg

wewewPwb

 

 1.  

Kvjvg Lv

‡g‡Qi

wewewPwb

 

 1.  

wjUb Lv

kvnRvnvb

wewewPwb

 

 1.  

BqvwQb

byi †gvnv¤§` Lvb

wewewPwb

 

 1.  

iwk` Lv

ajy Lv

wewewPwb

 

 1.  

Lwjj nvs

AvKei nvs

wewewPwb

 

 1.  

Kvjvg nvs

nhiZ Avjx

wewewPwb

 

 1.  

kvnRvnvb nvs

‡ZvR¤^i nvs

wewewPwb

 

 1.  

Qvjvg nvs

eRjy nvs

wewewPwb

 

 1.  

‡gvK‡Q`

Q`i DwÏb

wewewPwb

 

 1.  

AvwRR nvs

‡gvn¤§` nvs

wewewPwb

 

 1.  

wjUb nvs

byi †gvn¤§` nvs

wewewPwb

 

 1.  

gbœvb nvs

‡Lvi‡k`

wewewPwb

 

 1.  

GmKv›`vi

g‡dR nvs

wewewPwb

 

 1.  

ZvQwjgv

‡gvZv‡je

wewewPwb

 

 1.  

‡gvkv‡id

Avn¤§`

wewewPwb

 

 1.  

‡gvZvnvi

Avjx AvZvnvi

wewewPwb

 

 1.  

wjUb nvs

byi †gvn¤§` nvs

wewewPwb

 

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

2bs IhvW©

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

MÖvg

 

 1.  

ev‡iK

AvqRwÏb

wewewPwb

 

 1.  

gwReyi

i¾evjx

wewewPwb

 

 1.  

Wvwjg

Mdzi nvIjv`vi

wewewPwb

 

 1.  

Rv‡q`v

ajy Lv

wewewPwb

 

 1.  

‡gvmv‡id

‡gv³vi nvs

wewewPwb

 

 1.  

evnv`yi

‡j`y nvs

wewewPwb

 

 1.  

‡jvKgvb

‡j`y m`v©i

wewewPwb

 

 1.  

‰Zqe Avjx

gqbv mi`vi

wewewPwb

 

 1.  

kvnbvR

Rqbvj

wewewPwb

 

 1.  

Q›`y wks

gwR` wks

wewewPwb

 

 1.  

wcqviv

†gv¯—vdv

wewewPwb

 

 1.  

 †gvm‡jg

ingvjx

wewewPwb

 

 1.  

‡mvivd

nhiZ Avjx

wewewPwb

 

 1.  

‰mq` Avjx

‡mKv›`vi

wewewPwb

 

 1.  

mvwdqv

QzwW g„av

wewewPwb

 

 1.  

mvjvg

Avn¤§`

wewewPwb

 

 1.  

‡iby

Kv‡`i

wewewPwb

 

 1.  

iIkb Aviv

gwR` Lv

wewewPwb

 

 1.  

nvwbdv

Mwb mi`vi

wewewPwb

 

 1.  

byi“j nK

‡jvZvevjx

wewewPwb

 

 1.  

Aveyj

ajy mi`vi

wewewPwb

 

 1.  

Iqv‡R`

gqRwÏb

wewewPwb

 

 1.  

QËvi nvIjv`vi

gwgb DwÏb

wewewPwb

 

 1.  

‡gvmv‡id

wkï gvSx

wewewPwb

 

 1.  

GjvPz wewe

‡gbvR

wewewPwb

 

 1.  

mywdqv

A‡n`

wewewPwb

 

 1.  

Avw¤^qv

nhiZ

wewewPwb

 

 1.  

eKzj

AvBDe Avjx

wewewPwb

 

 1.  

‡Rvbvevjx

‡mivR DwÏb

wewewPwb

 

 1.  

gby gvSx

nv‡mg

wewewPwb

 

 1.  

‡gŠ‡R Avjx

my›`i Lv

wewewPwb

 

 1.  

i“¯‘g gvSx

nv‡g` gvSx

wewewPwb

 

 1.  

ReŸvi Lv

Avjx AvRxg

wewewPwb

 

 1.  

‡mZviv

 

wewewPwb

 

 1.  

‡mv‡g`

 

wewewPwb

 

 1.  

myL iÄb

‡MŠiv½

wewewPwb

 

 1.  

byibvnvi

byi MvwR

wewewPwb

 

 1.  

jvjgwZ

mvg‡mi

wewewPwb

 

 1.  

wicb MvwR

nv‡mg

wewewPwb

 

 1.  

gwR` MvwR

jvjMvwR

wewewPwb

 

 1.  

‡gvm‡jg MvwR

Kvj~ MvwR

wewewPwb

 

 1.  

gKeyj †nv‡mb

eyRyK Avjx

wewewPwb

 

 1.  

GQvnvK MvwR

evej MvwR

wewewPwb

 

 1.  

Iqv‡R` MvwR

Kvj~ MvwR

wewewPwb

 

 1.  

gvqv

Zvb‡Ri

wewewPwb

 

 1.  

nvwee MvwR

Zvb‡Ri

wewewPwb

 

 1.  

wgbv †eMg

d‡Z BDbym

wewewPwb

 

 1.  

byi“bvnvi

myjZvb

wewewPwb

 

 1.  

QËvi g„av

 

wewewPwb

 

 1.  

‡gvnv¤§`

 

wewewPwb

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

2bs IhvW©

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

gvZvi bvg

MÖvg

 1.  

BDbym nvIjv`vi

‡gvm‡jg

wewewPwb

wewewPwb

 1.  

Zv‡Rj †gvj­v

A‡n`

wewewPwb

 

 1.  

nv‡mg AvKb

AvwRR

wewewPwb

 

 1.  

mywdqv

Avt Mwb

wewewPwb

 

 1.  

eKzj †eMg

‡gvm‡jg

wewewPwb

 

 1.  

`yjvj

‡jnvRDwÏb

wewewPwb

 

 1.  

bqb Zviv

`yjvj

wewewPwb

 

 1.  

Avt Qvjvg

gybmyi

wewewPwb

 

 1.  

kvnRvnvb

AvqbDwÏb

wewewPwb

 

 1.  

nvwee

dR‡j

wewewPwb

 

 1.  

‡`‡jvqvi

ajy Lv

wewewPwb

 

 1.  

Rjdz bKxe

nvwee

wewewPwb

 

 1.  

Avkªve

gyRvd&di

wewewPwb

 

 1.  

BqvKze Avjx

mvB`yi

wewewPwb

 

 1.  

wjwc

‡QvU gvwj

wewewPwb

 

 1.  

wgwb gvjv

mywkj

wewewPwb

 

 1.  

‡iby

‡gvnv¤§`

wewewPwb

 

 1.  

‡i·bv

Pzbœy †ecvix

wewewPwb

 

 1.  

gwbi

Bw`ªm

wewewPwb

 

 1.  

g›Uz bKxe

‡mivR

wewewPwb

 

 1.  

ïmxj

g›Uy `Ë

wewewPwb

 

 1.  

‡RbœvZ †ecvix

 

wewewPwb

 

 1.  

iwk`

Avt Avjx

wewewPwb

 

 1.  

eKzj

gv‡jK

wewewPwb

 

 1.  

Avt nK

i¾evjx

wewewPwb

 

 1.  

nv‡Zg †eMg

‡g‡ni Avjx

wewewPwb

 

 1.  

iwk`

i¾e Avjx

wewewPwb

 

 1.  

Rvnv½xi

Av`g Avjx

wewewPwb

 

 1.  

‡mv‡gib

Avt Avjx

wewewPwb

 

 1.  

‡gv¯—dv

Iqv‡R`

wewewPwb

 

 1.  

Avt iwk`

bIqve Avjx

wewewPwb

 

 1.  

nvwKg

GdvR

wewewPwb

 

 1.  

‡mivRyj

‡jnvR

wewewPwb

 

 1.  

eveyj

‡Rvbve Avjx

wewewPwb

 

 1.  

cviyj

BDmye

wewewPwb

 

 1.  

w¶wZm

ebgvjx

wewewPwb

 

 1.  

Kvjvg

Avjx gwÏb

wewewPwb

 

 1.  

mvg‡mi bKxe

Avjx gwÏb

wewewPwb

 

 1.  

Rvgvj

ˆZqe Avjx

wewewPwb

 

 1.  

wegj gy`x

 

wewewPwb

 

 1.  

Agj nvIjv`vi

g„Z Kvjy

wewewPwb

 

 1.  

D¾j wmK`vi

Abš— wmK`vi

wewewPwb

 

 1.  

Ag~j¨ nvs

R‡Mk¦i

wewewPwb

 

 1.  

m‡š—vm

myab¨ nvs

wewewPwb

 

 1.  

mš‘ nvs

‡gvnš—

wewewPwb

 

 1.  

mvweÎx

AZzj MvBb

wewewPwb

 

 1.  

nijvj

n‡i †Kó

wewewPwb

 

 1.  

dqmvj

‡gvt Lv‡jK

wewewPwb

 

 1.  

DËg wewe

‡`b‡Qi Avjx

wewewPwb

 

 1.  

dzjei“

‡`b‡Qi Lv

wewewPwb

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

2bs IhvW©

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg

MÖvg

 

 1.  

Rvnv½xi

nv‡mg

wewewPwb

 

 1.  

Kvjvg divRx

‡mv‡c divRx

wewewPwb

 

 1.  

dwi` Lv

Avg‡R` Lv

wewewPwb

 

 1.  

bmv wgqv

mvMiw`

wewewPwb

 

 1.  

nvwee

gwgbDwÏb

wewewPwb

 

 1.  

AvBDe Avjx

‡gbvRDwÏb

wewewPwb

 

 1.  

AvwRR

Kwig gywÝ

wewewPwb

 

 1.  

gbœvb

gneŸZ Avjx

wewewPwb

 

 1.  

AvbQvi

‡miRDwÏb

wewewPwb

 

 1.  

nv‡g` MvwR

Pvb MvwR

wewewPwb

 

 1.  

‡gŠ‡R Avjx

gyRvnvi

wewewPwb

 

 1.  

gv‡jK

A‡n` Lv

wewewPwb

 

 1.  

nv‡Zg Lv

iwng Lv

wewewPwb

 

 1.  

Kvjvg Lv

Avg‡R` Lv

wewewPwb

 

 1.  

QËvi nvs

bIqve Avjx

wewewPwb

 

 1.  

ikbv

dwi` Lv

wewewPwb

 

 1.  

myjZvb Lv

Gš—vR Lv

wewewPwb

 

 1.  

ReŸvi

 †`b‡Qi

wewewPwb

 

 1.  

bRi“j Lv

Iqv‡R`

wewewPwb

 

 1.  

‡gZv‡je

Iqv‡n` Lv

wewewPwb

 

 1.  

‡gvt nvwbd MvwR

KvÂb MvwR

3bs IqvW©

 

 1.  

mv‡ne Avjx

‡gv³vi Avjx

3bsIqvW©

 

 1.  

Beªvnxg †Kvt

AvjZve †Kvt

3bs IqvW©

 

 1.  

gwRei

`jy mi`vi

3bsIqvW©

 

 1.  

g‡bvqviv

‡gvqv‡¾g gwjøK

3bs IqvW©

 

 1.  

kÖxgb

Qvjvg wks

3bsIqvW©

 

 1.  

i¾e Avjx nvs

iwngywÏ nvs

3bs IqvW©

 

 1.  

Kgjv

Rvnw½i †ecvix

3bsIqvW©

 

 1.  

‡mwjg wks

ing Avix wks

3bs IqvW©

 

 1.  

byi †gvnv¤§`

R‡e` Avjx wks

3bsIqvW©

 

 1.  

dwi` nvs

i¾e Avjx nvs

3bs IqvW©

 

 1.  

wgRvb gwjøK

gv‡jK gwjøK

3bsIqvW©

 

 1.  

Qvjvg gwjøK

A‡n` gwjøK

3bs IqvW©

 

 1.  

‡gvbvqviv †eMg

Pvb Lv

3bsIqvW©

 

 1.  

‰mKZ nvs

‡nv‡mb nvs

3bs IqvW©

 

 1.  

Qvjvg Lwjdv

mvgmy Lwjdv

3bsIqvW©

 

 1.  

`yjvj Lwjdv

b~i †gvnv¤§`

3bsIqvW©

 

 1.  

mygb nvIjv`vi

m‡jgb nvIjv`vi

3bs IqvW©

 

 1.  

ingvjx nvs

wmivR DwÏb

3bsIqvW©

 

 1.  

cwifvby

i‡nb DwÏb

3bs IqvW©

 

 1.  

Mwe›` kxj

iwk` kxj

3bsIqvW©

 

 1.  

Rvnvbviv

byiæj Bmjvg

3bs IqvW©

 

 1.  

Av‡bvqviv

g„Z BmgvBj

3bsIqvW©

 

 1.  

g‡bvqviv

Avbmvi wks

3bs IqvW©

 

 1.  

kvnRvgvj

AvmgZ Avjx

3bsIqvW©

 

 1.  

gwRZb

BmgvBj

3bs IqvW©

 

 1.  

nvwmbv

Avg‡R`

3bsIqvW©

 

 1.  

Avwmqv

AvBDe Avjx

3bs IqvW©

 

 1.  

nv‡Riv

 †KZve Avjx

3bsIqvW©

 

 1.  

Rwjj

R‡e` Avjx

 

 


BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

3bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

MÖvg

 

 1.  

m~h©evb

K`g Avjx

3bs wewewPwb

 

 1.  

AvQgv

ivwKe nvs

3bs wewewPwb

 

 1.  

Mwj byi

i毑g g„av

3bs wewewPwb

 

 1.  

Av‡bP wms

nvwee wms

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡Lv‡`Rv

AvbQvi Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

d‡Zgv

Avwgi Lwjdv

3bs wewewPwb

 

 1.  

AvjgMxi

byiy Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

Rvgvj Lwjdv

gby Lwjdv

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡mivR Lwjdv

Avkªve Avjx

3bs wewewPwb

 

 1.  

i¾evjx Lv

B½yj Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

Av‡bvqviv

nvwKg Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvnv fvby

K‡ivgvjx Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

d‡Zgv

Iqv‡R` Avjx Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

byi“bœex

byi †gvnv¤§`

3bs wewewPwb

 

 1.  

Avkªve Avjx

‡gvQ‡jg

3bs wewewPwb

 

 1.  

‰Zqe Avjx

‡gvQ‡jg

3bs wewewPwb

 

 1.  

Avt Rwjj

nvwee wms

3bs wewewPwb

 

 1.  

QzivZb †eMg

Avt Qvjvg

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvwnbyi †eMg

Lv‡jK

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvwn`y¾vgvb

byi“¾vgvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

Rvnv½xi

mwdR DwÏb

3bs wewewPwb

 

 1.  

gwb

AvDqvj

3bs wewewPwb

 

 1.  

AvdRvj

wmwÏK Lvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

i“gv

RvwKi †nv‡mb

3bs wewewPwb

 

 1.  

gvmy`

byi“¾vgvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

Avey e°i

‡Qv‡g`

3bs wewewPwb

 

 1.  

Av‡gbv

BbyP MvwR

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡RQwgb

Pvb wgqv

3bs wewewPwb

 

 1.  

GjvPz

nv‡mg

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvnv‡jvg

BmvnvK

3bs wewewPwb

 

 1.  

Pybœy nvs

Av‡Zg nvs

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡gŠRvjx

BqvKze Avjx

3bs wewewPwb

 

 1.  

wg‡jvb

Avt iwk`

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡iby †eMg

gbœvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

Qv‡`K

myjZvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

jwZd wms

‡Qv‡g` wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

AvjZvd

 †mv‡g`

3bs wewewPwb

 

 1.  

ggZvR †eMg

iwk` †PŠwK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvnAvjg

‡Mvcvj wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

gvnveyj

AvBqye Avjx

3bs wewewPwb

 

 1.  

K‡ivgvjx

wmivR DwÏb

3bs wewewPwb

 

 1.  

mygb

AvbQvi

3bs wewewPwb

 

 1.  

ivwRe

nv‡kg

3bs wewewPwb

 

 1.  

QvËvi

Invevjx

3bs wewewPwb

 

 1.  

BwjqvQ

‡gvK‡Q`

3bs wewewPwb

 

 1.  

ev‡iK nvs

‡KZvevjx nvs

3bs wewewPwb

 

 1.  

QvËvi

 †nv‡mb

3bs wewewPwb

 

 1.  

mܨv ivbx

Kvjx Pib

3bs wewewPwb

 

 1.  

Kv‡bvb ivbx

ivav kxj

3bs wewewPwb

 

 1.  

gvqv ivbx

‡Kke kxj

3bs wewewPwb

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

CC`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

3bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

cy®ú ivbx

mxZvbv_ wkj

3bs wewewPwb

 

 1.  

wegj kxj

f³ kxj

3bs wewewPwb

 

 1.  

mwgi kxj

cÖdzj­ kxj

3bs wewewPwb

 

 1.  

Avey e°i Lv

AvbQvi Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡gvbv‡Qd mi`vi

ZvwRj mi`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

gvnveye

Mwb nvs

3bs wewewPwb

 

 1.  

mv‡Rv g„av

AvZvnvi g„av

3bs wewewPwb

 

 1.  

AvbQvi mi`vi

‡nv‡Pb mi`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

ev‡iK

Av`g Avjx

3bs wewewPwb

 

 1.  

Mwb g„av

gwgb DwÏb g„av

3bs wewewPwb

 

 1.  

QËvi Lvb

Av‡`vg Avjx Lvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvRvnvb

i‡¾vevwj wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

ivwngb

AvigMxi

3bs wewewPwb

 

 1.  

nvwjgv

†`b‡Qi

3bs wewewPwb

 

 1.  

bvwQgv

‡Qvivd wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

kwn`

Mwb nvs

3bs wewewPwb

 

 1.  

Q‡jgvb

gybQzi wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

mywdqv

Avg‡R` divRx

3bs wewewPwb

 

 1.  

kviwgb

ev`kv

3bs wewewPwb

 

 1.  

Av‡gbv

‡Qvevnvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

jvwK †eMg

eveyj

3bs wewewPwb

 

 1.  

QwKbv

‡Qvevnvb

3bs wewewPwb

 

 1.  

wjUb

‡gvb‡Qi wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

kvRvnvb

gqRwÏb

3bs wewewPwb

 

 1.  

‡i‡nbv

Avg‡R`

3bs wewewPwb

 

 1.  

Rqbe

Rqbvj wmK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

wg‡jvb

mvnvjg

3bs wewewPwb

 

 1.  

Rwmg

Avjg Mxi

3bs wewewPwb

 

 1.  

BDmye Avjx

byi †gvnv¤§`

3bs wewewPwb

 

 1.  

Rvnv½xi Lv

‰mq` Avjx Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

AvjZvd †PŠwK`vi

gybmyi Lv

3bs wewewPwb

 

 1.  

i“¯‘g †PŠwK`vi

‡gvb‡Qi †PŠwK`vi

3bs wewewPwb

 

 1.  

 †gvt Kvjvg g„av

nvRx QqRwÏb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gvwbK g„av

Aveyj Kv‡mg g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡gvkv‡id g„av

Zv‡ni DwÏb g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

ivwngv †eMg

Zv‡ni DwÏb g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

wiwRqv †eMg

g„Z BDmye Avjx Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

RR Avjx Lvb

gqRwÏb Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Lv‡jK g„av

Kv‡Rg  g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

ev`kv nvIjv`vi

‰Zqe Avjx nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gbœvb nvIjv`vi

g„Z †gvK‡jQ nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

kwdK nvIjv`vi

‡mvivd nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

nv‡Qb fvby

g„Z byi †gvnv¤§`

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Qv‡jnv †eMg

Zv‡Rg Avjx nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

dzwj †eMg

nv‡Zg Avjx nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Kvgvj nvIjv`vi

‰Zqe Avjxnvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Rvnv½xi nvs

myjZvb nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Kwei Lvb

‡bQvi Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

wd‡ivR Lvb

‡RbœvZ Avjx Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

wibv †eMg

QËvi nvIjv`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

4bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

mvgxg nvIjv`vi

wjqvKZ nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

AvjZve nvs

g„Z †gvQ‡jg nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

nbydv †eMg

‡gv¯—vdv nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

i“ûj Avwgb

‡gv¯—dv nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

eveyj nvs

mvgmy nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Lwei nvs

g„Z †gvK‡jQ nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡Zvdv¾j

Iqv‡nR nvIjv`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

wkDwj †eMg

gwRei MvRx

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Iqv‡iP nvIjv`vi

g„Z †gvK‡jQ nvIjv`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡gvZvnvi nvs

‡gvm‡jg nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

ReŸvi nvs

‡gvm‡jg nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Ievq`yj g„av

Avey gyQv g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gywRei nvIjv`vi

‡gvm‡jg g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

RyjwdKvi nvs

Avey gyQv

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Qvjvg nvs

iwk` nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

dwi` Lwjdv

‡gvQ‡jg Lwjdv

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Avey eKi

mv‡ne Avjx

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

d‡Zgv †eMg

AvwRR

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

LvRv gnvivR

g„Z eK‡m Avjx

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

RvwKi g„av

myjZvb g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡ej­vj „gav

‡mi Avjx g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mwn` g„av

‡mi Avjx „gav

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Kv‡`i †gvj­v

Kvjy †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡ngv‡qZ †gvj­v

Kvjy †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mRj  †gvj­v

Avjg †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gwRei †gvj­v

BmgvBj †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡iRqvb †gvj­v

QËvi †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

bvRgv †eMg

¯^gx ¯^cb †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mvnvfvby

g„Z AveZve †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

RvwKi

Avg‡R`

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mywdqv †eMg

myjZvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Avg‡R`

g„Z `jy

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡nv‡mb wek¦vm

g„Z †mKv›`vi wek¦vm

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

kvnRvnvb wet

iveb wek¦vm

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mvnv`vZ

nvwee wek¦vm

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Pzbœy wek¦vm

nwee wek¦vm

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

AvwRR wek¦vm

BDbym wek¦vm

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Avwgi wek¦vm

QqRwÏb we;

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

AvwbPzi  we;

g„Z gwZqvi ingvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

KzÏym nvs

Gš—vR DwÏb nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Gikv`yj gyÝx

Lv‡jK gywÝ

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

QvB`yj gyÝx

Lv‡jK gywÝ

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

nv‡Riv †eMg

g„Z gyRvd&di nvIjv`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

iwk` nvs

g„Z nvQb nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Kvjvg nvs

BmgvBj nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Qvjvgv †eMg

nvi“b nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡mv‡jbyi †eMg

‡gv¯—dv †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

iv¾vK nvs

BmgvBj nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Kwnbyi †eMg

wQwÏK

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gnwmb nvs

dwi` nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

4bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

kwn`yj nvs

A‡bP nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

KvIQvi

Aveyj Kvjvg

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mv‡jnv †eMg

‡miRb MvwR

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡Rmwgb †eMg

gvgyb ZvjyK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mvwnb mi`vi

Av`g Avjx mi`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Qvjvg ZvjyK`vi

g„Z ing ZvjyK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Avmjvg

†ZvR¤^vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

RvwKqv †eMg

gÄy wmK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gyKzj †eMg

byi“j Bmjvg

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

AvRnvi †gvj­v

BDmym †gvj­v

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Lvw`Rv †eMg

Rvnvw½i

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

dv‡Zgv

 †gv¯—dv

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mvw`qv

Avt Rwjj

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

KvRj Av³vi

Zvb‡Ri AvKb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

wd‡ivR nvs

‡mivRDwÏb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

evnv`yi nvs

g„Z dR‡j nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Ievq`yj wmK`vi

g„Z Revb Avjx wms

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

byi †gvnv¤§` wms

geŸZ Avjx wms

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

GKze Avjx wms

g„Z Mdzi wmK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Lwjj wmK`vi

g„Z geŸZ Avjx wms

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡ej­vj

gby

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‰mq` ‰Zqe Avj x

‰mq` AvjZve

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mvwdqv ‡eMg

‰mq` Ave`yj gwR`

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‰mq` D¾j

 ˆmq` †gvm‡jg

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

hv`e KxZ©wbqv

Ck¦i KxZ©wbqv

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

ibwRZ nvs

i‡gk nvs

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

wg›Uz wgqv

QqRywÏb wgqv

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡mv‡nj wgqv

AvdRvj wgqv

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

ReŸvi Lvb

‡Lvi‡k` Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Rqbvj Lvb

†Lvi‡k`

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

BDmye Avjx Lvb

Rqbvj Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡LvKb

Avt iwk` Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

RvwKi

g„Z ikx` g„av

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

jvBjx †eMg

eveyj Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

BDmye Lvb

m‡dR DwÏb Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡Mvcvj gywP

M‡bk gywP

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

byi Avjg Lvb

ing Avjx Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

AvBDe Avjx

e‡›` Avwj

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

i“ûj Avwgb

nv‡Zg Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Avwgi †kL

gbœvb †kL

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

weDwU †eMg

kwn`

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

cwi fvby

Avt gwR`

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

byi“j Bmjvg

ing Avjx Lvb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

gwZ kwid

Lei DwÏb kixd

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

ReŸvi kwid

nvwKg kixd

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mvwdqv †eMg

m‡dR DwÏb

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

Lv‡jK wmK`vi

GKze    Avjx wmK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

byi-B-Avjg wmK`vi

nv‡mg wmK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

mËvi wmK`vi

gwR` wmK`vi

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

kvnAvjg

AvqbywÏb

4bs IqvW© dzjZjv

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

4bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

nvIqv †eMg

wnReyj

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

nvwjgv †eMg

‰mq` Pzbœy

4bs IqvW© dzjZjv

 

 1.  

‡ki Avjx

Rûi DwÏb

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

GmgvBj

‡kivRDwÏb nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Rvgvj †ecvix

iwdK †ecvix

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‰gqyix †eMg

g„Z BDbym Avwj

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

i“‡ej †gvj­v

g„Z byi“j Bmjvg †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

nvw`P AvKb

gv‡jK AvKb

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡KZve Avjx AvKb

AvKivg AvKb

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Pzbœy nvIjv`vi

Rvjvj DwÏb nvIjv`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

nvwQbv

Inve Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

AvKwjgv

ing Avjx Lv

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡ngv‡qZ †gvj­v

AvZvnvi †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

AvjZvd nvs

gybQzi Avjx nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

AvÄygvb

gwR` nvIjv`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

ev‡iK

Avg‡R` Avjx nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Rwmg

nvi“b

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

ingvb AvKb

Avt AvwRR AvKb

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

iwngv †eMg

Qvjvg †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

gwR` nvs

ing Avjx  nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

wbRvg

BDbyQ

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

ZvQwjgv †eMg

Avt QvËvi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

bRi“j AvKb

Zvb‡Ri Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

AvjZvd

i¾e Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

GbvqZ

gwgb DwÏb

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

wjUb

 †mwjg

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Rwjj

kvnAvjg

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡i‡nbv

AvBDe Avjx mi`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

mvgQz

byi †gvnv¤§`

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Kv‡`i

gyRvd&di

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Qvjvg

Avt †ecvix

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Av‡gbv

gwZ †ecvix

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

wd‡ivR

g„Z Pv›`y

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Av‡jqv

g„Z Lv‡jK AvKb

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡gv¯—dv

‡ki Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

nvi“b wmK`vi

i‡eŸ Avjx wmK`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

weRq j²x ivbx

g„Z my‡i›`ª bv_ kxj

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

mËvi nvs

g„Z ˆmq` Avjx nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Lv‡jK wms

g„Z ceb wms

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡Rmwgb †eMg

BDmye Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡ngv‡qZ wmK`vi

ReŸvi wmK`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡iv‡Kqv

g„Z K`g Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

ingvb nvs

g„Z Avg‡R` Avjx nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

gvmy` †gvj­v

g„Z ˆmq` Avjx †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Avn¤§` †gvj­v

g„Z Kv‡Qg †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

nv‡Riv wewe

g„Z RR Avjx nvs

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡ZvZv wgqv

g„Z BDmye Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

‡nv‡mb wms

ing Avjx wms

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

mywdqv

GmKv›`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

jvj wgqv

nv‡Zg Avjx wmK`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

5bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

Bby wmK`vi

Avt Mdzi wms

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Pvb kixd

K`g Avjx kwid

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

gy³v

Avkªve Avjx

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Avt iwk` †gvj­v

Pv›`y †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Avdmvbv

AvwRR

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

d‡Zgv

dwUK †gvj­v

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

 †RbœvZ wmK`vi

`wjj DwÏb wmK`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

wiqvR wmK`vi

AvBDe Avjx wmK`vi

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

AvKvk

 

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

AvwRR nvs

byi ‡gvnv¤§`

5bs IqvW© `t dzjZjv

 

 1.  

Bwjqvm

nvwee †RvgvÏvi

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

‡gŠ‡R Avjx

 

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

gybmye †ecvix

g‡Qj DwÏb †ecvix

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

‡Qvevnvb †RvgvÏvi

‡miRb †RvgvÏvi

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

nvwQbv

Avt iwk`

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

gKeyj †ecvix

g„Z †gvm‡jg †ecvix

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

ewki †ecvix

g„Z AvjZve †ecvix

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

i“‡ej †ecvix

g„Z i“¯‘g †ecvix

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

Kwnbyi †eMg

g„Z Mwb nvs

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

ivbx

g„Z Avkªve Avjx

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

gqbv †eMg

myjZvb wmK`vi

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

BDmye Avjx

g„Z RqbywÏb

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

Av‡bvqviv †eMg

g„Z iRy dwKi

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

AvdRvj Lv

bwRi DwÏb Lv

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

‡Zvdv¾j

Avg‡R` Avjx

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

‡iv‡Kqv †eMg

BDmye Avjx

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

RvwKi †nv‡mb

mvg‡Qi nvs

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

Rwjj nvs

RqbywÏb nvs

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

myjZvb nvs

byi †gvnv¤§`

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

Avey gxi

‡RbœvZ gxiv

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

¯^ifvby

nv‡kg nvs

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

i“¯‘g wms

A‡n` wms

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Av`g Avjx wms

Avie Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

nv‡g`

nv‡mg

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Qvjvg

‡gvK‡Q`

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Avg‡R`

Kv‡Qg

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

nv‡mg

Avn¤§`

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Zvb‡Ri

gneŸZ

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

awj ivbx

myaxj kxj

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Avmv`y¾vgvb

byi Bmjvg

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

gwiqg

RqbwÏb

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

BDQze kixd

nv‡gR DwÏb

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Znwgbv

Lv‡jL

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Qvjvg

Av`g Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

‡gvZvnvi

iwng

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

AvjKvP

A‡R`

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

‡gŠ‡R Avjx

K`g Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

KvÂb wewe

Avjx AvwRg

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Avqkv

 †gvZv‡je

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

nhiZ Nivgx

ingvjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

dvi“K

Inve Avjx

5bs IqvW© ga¨ dzjZjv

 

 1.  

GmgvBj Lv

AvRvnvi Lv

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

jyrdv †eMg

Lwjj Lv

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

QËvi kixd

AvRvnvi Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

byivwb

nv‡kg Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

gwR` nvs

‡gvš—vR DwÏb

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

iwk` nvs

‡jnvR DwÏb

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

‡gŠ‡R Avjx

Rûi DwÏb nvs

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

AvwQqv LvZzb

nv‡mg Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Zviv fvby

Rqbvj Lv

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

QvB`yj

‰Zqe Avjx

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

wc›Uy wmK`vi

g„Z gwR` wmK`vi

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

‡gveviK

g„Z byi †gvnv¤§`

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

AvZvnvi

K`g Avjx wmK`vi

5bs IqvW© Mveyqv

 

 1.  

Avt ie Lv

g½j Lv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

nv‡dR Lv

Kvj~ Lv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

byi †gvnv¤§` Lv

Avmgvb Lv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Rvnvbviv

 †gvm‡jg gwj­K

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

nvwbd †gvj­v

Av‡dR †gvj­v

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‡gvbv‡Qc gvwS

RqbywÏb gvwS

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‡KZve Avjx

Kv‡Rg

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Rvnv½xi gvwS

‡gvbv‡Qc gvwS

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Rwni“j nvK

AvwRR wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

wcÖq

i‡gk nvs

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

ïwkj wmK`vi

ni Kzgvi wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

i‡gk wgw¯¿

 

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

M‡bk wgw¯¿

 

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Av‡ivZx

RM`xm nvIjv`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Kwj½ †ecvix

D‡cb †ecvix

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

iwe gvwS

M‡bk gvwS

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

w؇bk ZvjyK`vi

eveyPvb ZvjyK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

i‡gk ivq

 

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Agj kxj

D‡cb kxj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

wibv

nwiPib kxj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

wR‡Zb KxZ©wbqv

Ck¦i KxZ©wbqv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

cwc

Ag~j¨

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

myevm evjv

mvi`v evjv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

iweb kxj

‡fvjvbvd kxj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

ïavsï

ag©Pib

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

mgxi kxj

gaykxj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

ivLvj kxj

R‡Mk¦i kxj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

w`cy Nivgx

jw² Nivgx

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Avjx mi`vi

Qv`b Avjx mi`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Avj Avwgb

nvi“b

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‰Zqe Avjx

Avjx AvKeŸi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

kvgxg

kv‡ne Avjx

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‡nvm‡bqviv

Rqbvj wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Av‡jqv

i“¯‘g wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

kvnAvjg

Av`g Avjx

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Rvjvj

BDmye Avjx

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2011 Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

5 I 6 bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

Av‡jv †eMg

Pv›`y ‡gvj­v

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

nhiZ Avjx

Kwig g„av

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

K…ò

Kvj~

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Kvjy Nivgx

n‡i›`ª

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

AvjZve Lv

nv‡kg Lv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

`yjvj gwj­K

QzivZ gwj­K

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

nj`xei“

‡gvK‡Q` Lv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Av‡bvqviv

nv‡kg Lv

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

my‡`e

‡Rv‡Mm nvs

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

wbg©j Zvj~Kv`vi

myLiÄb

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Kgjv

Rqbvj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‡gvK‡jQ nvs

byi †gvnv¤§`

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

jvj wgqv g„av

‡Rvbve Avjx g„av

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‡Qvive nvs

‡ejv‡qZ

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

wbjy †eMg

byi“j Avwgb

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Bw`ªm

ev‡qwR`

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

nvwjgv

Kv‡`i nvs

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Avwgbyj

dwi` wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

‡njvj

gwRei

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

bvRgv

GmgvBj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

evey

AvdRvj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

iv¾vK

‡Qvevnvb

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

iIkbviv

gM‡ie Avjx

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

AvKjxgv

dRj~

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

mvabv

myLiÄb

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

ixbv

eveyj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Avãyj

‡mivRyj

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

eveyj

Kv‡`i wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Mwb wmK`vi

GmgvBj wmK`vi

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

wgg †eMg

‡gvgv‡id

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

P›`ª fvby

BDmye Avjx nvs

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

bvb`y

‡jnvR DwÏb

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Kvgvj

AvwRR

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

nv‡Riv

 

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

Ry‡qj

GmvnvK

5bs IqvW© cywUqv Lvjx

 

 1.  

bv‡Rg

g„Z myivZ gwj­K

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvBb  DwÏb gwj­K

g„Z myivZ gwj­K

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvZvnvi

g„Z iwk`

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡KvZve Avjx

AvBRDwÏb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

ev`kv

byi Bmjvg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

ie †gvj­v

byi †gvnv¤§`

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

mËvi gwj­K

iwk` gwj­K

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

KvbPz †eMg

nv‡mg gwj­K

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

kvnRvjvj

‡gvZvnvi

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

myjZvb

ingAvjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡`‡jvqvi

nvwg` nvIjv`vi

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wbRvg g„av

nv‡Zg g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

gKeyj g„av

nv‡Zg g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

RvwKi †nv‡mb

‡gvm‡jg nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‰Zqe Avjx nvs

mvg‡mi DwÏb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

 

6 bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

 †dviKvb

kvn Avjg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

gv‡jK g„av

Avt Kv‡`i

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Av‡jqv

Avt iwk`

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wcqviv †eMg

Avg‡R`

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wiwRqv †eMg

nvwKg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Aveyj nv‡mg

Kv‡Qg nvIjv`vi

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Avey AvKb

RqbDwÏb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

kvnRvnvb AvKb

AvRnvi AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡nvm‡bqviv

‡gv`v‡”Qi AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Rwjj AvKb

g‡Qj AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡gv¯—dv

Av`g Avjx g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

nvwjg

g„ Kvj~ g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

iwdK g„av

nvwbd g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

kvnAvjg

‡gvm‡jg nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Rqbvj g„av

‡KZve Avjx g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

bvwmi g„av

Pvb wgqv g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

myh©evby

Rqbvj g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡Qvevnvb g„av

‡KZve Avjx g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

nvwPbv

 †RbœvZ Avjx  g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡mwjg g„av

nvwbd g„av

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

g›Uy MvwR

‡mKv›`vi MvwR

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Zviv evby

g„Z jvj MvwR

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

iwng

kvnAvjg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

nvi“b †gvj­v

‡gvZv‡je †gvj­v

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

gwR` MvwR

nv‡Zg MvwR

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

eveyj †gvj­v

GmKv›`vi †gvj­v

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

weDwU †eMg

AvBb DwÏb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

dzjevby

AvBb DwÏb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

jvj wgqv nvIjv`vi

nvwR †ZvR¤^i

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

ivbx †eMg

dzj kixd

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvdRvj kixd

eyiRyK Avjx kixd

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

gvqv †eMg

Mwb eqvZx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvjgMxi

‡gvZvnvi nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

myjZvb nvs

Rûi DwÏb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡iby †eMg

Avt Lv‡jK

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Kzjmyg †eMg

mvg‡Qi nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wjUb nvs

Iqv‡R` nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡mvnevd nvs

AveZvi nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

`yjvj nvs

AvgRv` nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡jvKgvb Lv

Zv‡ni Lv

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡iv‡Kqv

‡KZve Avjx Lv

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡n‡jbv †eMg

‡nv‡mb nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Lvqi“¾vgvb Lvb

AvQgZ Avjx Lvb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Avãyj gvbœvb

Revb Avjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡gvQ‡jg nvs

ing Avjx nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Gb  Qve Avjx

Iqv‡R` dwKi

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvRvnvi dwKi

‡Lvi‡k` dwKi

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

byievby wewe

‡mi‡R Avjx dwKi

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Iqv‡R` †gvj­v

‡g‡Qi †gvj­v

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

byievby †eMg

nRiZ Avjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

BDwbqb cwil` Kvhv©jq

BDwbqbt wewewPwb,Dc‡Rjvt †eZvMx

‡Rjvt ei¸bv

 

C`yj Avh&nv/2013Dcj‡¶¨ wfwRGd DcKvi †fvMxi bv‡gi ZvwjKv

 

 

 6 bs IhvW©

 

 

µwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgx

IqvW©, MÖvg

 

 1.  

 †mdvjx

i“ûj Avwgb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvbQvi

nv‡mg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Rûiv †eMg

Lwjj AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

ewki DwÏb

Iqv‡R` AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Kv‡`i nvs

Av`g Avjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Qvjgv †eMg

kvne Avjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡`‡jvqviv †eMg

kvnAvjg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Rwjj

Mwb nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

`yjvj P›`ª `vm

mxZvbv_

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wmwÏK nvs

Lv‡jK nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Rwjj nvs

nv‡mg nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

iZb

wR‡Zb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvZvnvi

‡gvš—vR

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Pvb wgqv

Avt Lv‡jK

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

mywmjv

my‡ib kxj

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Avey nvs

Gš—vR nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

mvgmy nvs

Avd‡Qi nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

nvwmbv

 †mwjg

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

mxgv †eMg

Pvb wgqv

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Wvwjg

iwk` nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Iqv‡R` Avjx

‡Rvbvevjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

bvwmi nvs

iv‡gAvjx

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

evn`yi

m‡dR

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

hv`e P›`ª nvs

gwbPvb nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Av‡bvqvi †nv‡mb

Kv‡`i nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

ev‡iK nvs

mËvi nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

nvwee nvs

nv‡g` nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wd‡ivRv

Avt Lv‡jK

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

AvZvnvi nvs

Zivevjx nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡Mvcvj

‡`‡e›`ª P›`ª

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

Zvck

bvivqb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡m›Uz nvs

be Avjx nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

nvwmbv †eMg

eveyj

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

kwn` AvKb

nvwKg AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

mKv‡qZ AvKb

Avãyj AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

wjU&b AvKb

‡gvZv‡je AvKb

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

gv‡jK nvs

gywbi DwÏb nvs

6bs IqvW© Mwoqveywbqv

 

 1.  

‡gvqv‡¾g †nv